ANBI gegevens - Stichting Kinderboerderij Gennep

Ga naar de inhoud

ANBI gegevens

ANBI
ANBI gegevens Stichting Kinderboerderij Gennep

Naam:                                               Stichting Kinderboerderij Gennep  

Rechtsvorm:                                     Stichting (zonder commerciële inslag)

Datum van oprichting:                      6 mei 2011

Inschrijfnummer KVK:                      52687627

Bezoekadres:                                   Kinderboerderij “Gennep”
                                                         Locatie de Heikant
                                                         Sneeuwheide 21
                                                         6591 RH Gennep

Postadres:                                        Stichting Kinderboerderij Gennep
                                                         (per 1-11-2017) Sneeuwheide 21
                                                         6591 RH Gennep

Telefoonnummer:                              06 422 22 700
URL/internetadres:                            http://kinderboerderijgennep.nl

Mailadres:                                         info@kinderboerderijgennep.nl

Statutaire doelstellingen:
     • Het exploiteren van een kinderboerderij met één of meerdere vestigingen in de omgeving van Gennep;
     • Het bieden van hulp aan dieren;
     • Het opvangen en verzorgen en (her)plaatsen van dieren;
     • Het werven van vrijwilligers;
     • Educatie en informatie (aan)bieden aan bezoekers, begunstigers en belangstellenden over de door de stichting te voeren werkwijze en handelingen;
     • Geven van educatie en informatie over de doelstelling van de stichting in relatie tot het milieu en de maatschappij;
     • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 Bestuur:         Dagelijks bestuur
                   -  Dennis de Jager, Voorzitter -  Michiel Ponjee, Penningmeester
                   -  Laura Visée, secretaris (per 1-11-2017)
                   -  Nick Kuiper, algemeen bestuurslid

Functie bestuurders:

Voorzitter:
De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de (vrijwilligers van de-) stichting en voor de buitenwereld.

Hij heeft de volgende taken:
 • Leidt vergaderingen;
 • Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd;
 • Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden.

Secretaris:
De secretaris is de schrijver/archivaris van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende taken bij:
 • Draagt zorg voor de interne communicatie naar vrijwilligers namens het stichtingsbestuur;
 • Coördineert het opstellen, verzenden en archiveren van overige (interne en/of externe) communicatie, beleidsdocumenten e.d. van de stichting of voert deze taken namens de stichting zelf uit;
 • Bewaart en archiveert de ontvangen brieven, mails en overige bescheiden en geeft in de bestuursvergadering een overzicht van deze ingekomen stukken;
 • Maakt verslagen of notulen van bestuursvergaderingen en draagt zorg voor verspreiding ervan onder de overige bestuursleden. Het daadwerkelijk maken van verslagen c.q. notulen kan ook gedelegeerd worden aan een ander bestuurslid of genodigde namens het bestuur;
 • Draagt zorg voor het archiveren van een door het dagelijks bestuur vastgesteld exemplaar van de notulen van iedere vergadering.

Penningmeester:
De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken:
 • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen;
 • Verricht en ontvangt betalingen;
 • Houdt het kas- en het bankboek bij;
 • Informeert het bestuur regelmatig -doch minimaal iedere bestuursvergadering- over de financiële situatie binnen de stichting;
 • Maakt (tijdig) het financieel jaarverslag, de begroting en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting;
 • Coördineert alle werkzaamheden en verplichtingen welke samenhangen met de financiële situatie van de stichting of het voldoen aan wet en regelgeving (BTW/ANBI/legaten/sponsoring/collecte) of voert deze werkzaamheden zelf uit.

Vrijwilligers: Om op de beoogde dagen (woensdag, zaterdag en zondag) open te kunnen gaan, hebben we momenteel een groep van 25 vaste vrijwilligers.

Financiële gegevens:
 • RSIN nummer 850553015
 • Bankrekeningnummer: NL 60 RABO 0161910890
     Tnv. Stichting Kinderboerderij Gennep

Beloningsbeleid:
Onze stichting bestaat enkel uit bestuursleden en vrijwilligers.
Conform onze statuten ontvangen bestuursleden -alsmede de vrijwilligers- geen (financiële) vergoeding voor hun werkzaamheden.
Wel kunnen zij aanspraak maken op vergoeding van kosten welke door hen gemaakt zijn ten behoeve van hun functie of de uitvoering van werkzaamheden door het bestuur aan hen gedelegeerd.

Terug naar de inhoud